آغاز کار روی ستراتیژی ملی صادارت توسط افغانستان

(بل – ژنیوا) –

امروز افغانستان اولین گام خویشرا در راستای ایجاد ستراتیژی ملی صادرات یا برمیدارد، کھ میتواند اولویت ھای تجارت را در کشور شناسایی نمایند. بیش از 100 تن از نماینده گان سکتور ھای دولتی و خصوصی در شھر کابل طی یک جلسھ دو روزه گرد ھم آمده اند، تا بتوانند چالش ھا و فرصت ھای فرا راه عملکرد تجارت افغانستان را شناسایی نمایند. ستراتیژی ملی صادرات جزئیات آنعده سرمایھ گذاری ھا را ارایھ خواھند نمود، کھ میتوانند موانع موجود در برابر رشد صادرات و ایجاد زمینھ ھای اشتغال در سکتور ھای مختلف را از میان بردارند، کھ این امر از طریق ایجاد یک پتانشیل بلند تجارت، تھیھ یک پلان کاری مفصل پنج سالھ و بالاخره ایجاد یک چھارچوب مدیریت مدغم و یکپارچھ انجام شده میتواند. نشست مشورتی نخست ایکھ در عرصھ ستراتیژی ملی صادرات افغانستان از جانب وزارت تجارت و صنایع و مرکز تجارت بین المللی برگزار گردیده است، این فرصت را برای اشتراک کننده گان فراھم ساختھ است تا آنھا بتوانند دیدگاه ھای خویشرا در مورد بھبود عناصر زنجیره ارزش، ظرفیت ھای عرضھ، رقابت و مدیریت باکیفیت با ھمدیگر در میان بگذارند.

بھ ھمین ترتیب نکات عمده اینگونھ نشست ھای مشورتی عبارت از این میباشد تا کشور مذکور بتواند بھ سھولت ھای مدیریت تجارت سازمان تجارت جھانی راه یابد، کھ در نتیجھ افغانستان موفق گردیده است تا بگونھ فوری در ماه جولای سال 2016 بھ روند جھانی تجارت الحاق یابد. در راستای رشد اقتصادی و ھمکاری ھای منطقوی، ستراتیژی ملی صادرات کھ در چھارچوب برنامھ حمایت از تجارت افغانستان بعنوان یک عنصر مرکزی پنداشتھ میشود، توسط اتحادیھ اروپا تمویل گردیده و با حمایت وزارت تجارت و صنایع افغانستان توسط مرکز تجارت بین المللی تطبیق میگردد. ستراتیژی مذکور قادر بھ این خواھد بود تا با آنعده اولویت ھا و اھداف انکشافی سازگاری داشتھ باشد، کھ توسط دولت افغانستان تعیین گردیده اند. ستراتیژی متذکره بیشتر روی رشد اقتصادی – اجتماعی، انکشاف سکتور خصوصی، تقویت سرمایھ گذاری، حمایت از سرمایھ گذاران و بھ ھمین ترتیب روی تحولات و تنوع اقتصادی تمرکز خواھد داشت. ھمچنان ستراتیژی نھایی با سیستم جدید پلان گذاری انکشافی کھ توسط دولت افغانستان بھ عنوان بخشی از چھارچوب مصالحھ و انکشاف ملی افغانستان یا ایجاد گردیده است، ھمخوانی خواھد داشت. جلالتماب ھمایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان خاطر نشان نمود: “نخستین نشست مشورتی در راستای تدوین ستراتیژی ملی صادرات سبب خواھد شد تا یک تصویر جامع از محیط کنونی تجارت افغانستان ارایھ گردد. روند مذکور با ما کمک خواھد نمود تا بتوانیم یک ستراتیژی موثر صادرات را تدوین نماییم و بھ این ترتیب برای افغانستان فرصت فراھم گردد تا عواید ناشی از صادرات در کشور افزایش یافتھ، میدان رقابت ھا گسترش یابد و بالاخره بھ تحولات و تنوع گسترده اقتصادی دست یابیم”

. ارانکا گونزالس، نماینده مرکز تجارت بین المللی فرمودند: “عضویت در سازمان تجارت جھانی، یک زمینھ تجارت قابل پیش بینی و باز را برای افغانستان فراھم خواھد ساخت، چیزیکھ افغانستان در پی آن است. در عین حال، ستراتیژی ملی صادرات بھ عنوان یک گام ای پنداشتھ میشود کھ میتواند سبب رشد واقعی روند تجارت در کشور گردد. ستراتیژی مذکور موفق خواھد شد تا یک محیط رھنمایی کننده را در راستای اقدامات ستراتیژیک گوناگون مانند؛ بھبود سرمایھ گذاری ھا، انکشاف زنجیره ارزش، بھبود میکانیزم ھای حمایت از نھاد ھا و بھ ھمین ترتیب در راستای بھبود قوانین ذیربط در افغانستان ایجاد نماید”

. آقای فرانس مایکل میلیبن، سفیر اتحادیھ اروپا در افغانستان فرمودند: “در سلسلھ انکشاف، ھر گاه افغانستان واقعآ آرزو داشتھ باشد تا بمنظور انکشاف پایدار و ایجاد سھولت ھای اشتغال زایی، از وابستگی بھ کمک ھای بین المللی رھایی یابد، پس لازم است تا از جانب این کشور بھ اجندا انکشاف سکتور خصوصی بھ عنوان یک اولویت نگریستھ شود. ستراتیژی ملی صادرات قادر خواھد بود تا تلاش ھای افغانستان را طوری تجھیز و تنظیم نماید تا بر مبنای آن کشور متذکره بتواند ظرفیت ھا و پوتانشیل سکتور صادرات را بھ عنوان یک عنصر عمده انکشاف اقتصادی، بگونھ درست درک نماید. برای اینکھ در عرصھ ھای مختلف تجارت مانند؛ تامین شفافیت در بخش جواز ھای تجارتی، دسترسی بھ منابع مالی، انرژی و بازار ھا، ترانسپورت، ارتباطات و محصولات زراعتی و بھ ھمین ترتیب برای ایجاد یک سیستم عادلانھ مالیات کھ بتواند برای بقاء شرکت ھای کوچک و متوسط فرصت فراھم نماید و بھ این ترتیب از یک محیط تشویق کننده حمایت و پشتیبانی صورت گیرد، نیاز بھ اصلاحات معتبر و فوری از جانب دولت افغانستان و مشارکت نیرومند دولت در سکتور خصوصی میباشد”.

آقای عتیق الله نصرت، رییس اجراییھ اطاق ھای تجارت و صنایع افغانستان فرمودند: “تدوین یک ستراتیژی ملی صادرات برای افغانستان یک اولویت بزرگ پنداشتھ میشود کھ بر مبنای آن میتوان در کنار حمایت از انکشاف سکتور خصوصی، تحولات و ثبات گسترده را در عرصھ تجارت نیز پیشبینی نمود. این ستراتیژی بویژه سازگار با نیازمندیھای کشور ای میباشد کھ محاط بھ خشکھ بوده و دارای چنین یک اقتصاد بی ثبات میباشد کھ تعادل تجارتی آن ھمواره با موانع و محدودیت ھا روبرو بوده و تعادل میان واردات و صادرات آن نشاندھنده یک تناسب [۹۵ – ۵ [میباشد، از اینرو اطاق ھای تجارت و صنایع افغانستان از ستراتیژی مذکور استقبال نموده و حمایت قاطع خویشرا از آن اعلام میدارد”. در نظر است تا دومین نشست مشورتی در ماه می سال 2017 راه اندازی گردد و ھدف آن تحلیل سکتور ھای دارای اولویت و حمایت از عملکرد ھای چون؛ دسترسی بھ منابع مالی و انکشاف مھارت ھا خواھد بود، کھ ھستھ ستراتیژی ملی صادرات را تشکیل میدھد. پیشینھ: پروژه تجارت برای رشد اقتصادی و ھمکاری ھای منطقوی، توسط اتحادیھ اروپا تمویل گردیده و توسط مرکز تجارت بین المللی تحت رھبری وزارت تجارت و صنایع در معرض تطبیق قرار میگیرد. ھدف عمده مداخلات/فعالیت ھا در این عرصھ عبارت از شناسایی تلاش ھای جاری دولت افغانستان میباشد، کھ بر مبنای آن از روند تجارت بھ عنوان یک عنصر عمده در عرصھ رشد اقتصادی، ھمکاری ھا و ثبات منطقوی استفاده بھ عمل میآید. افغانستان در ماه جولای سال 2016 بھ سازمان تجارت جھانی یا الحاق گردیده است و تجارت و ھمکاری ھای اقتصادی منطقوی را در قلب ستراتیژی انکشافی خویش جا داده است. نخستین اقدام ایکھ کشور پس از الحاق بھ سازمان تجارت جھانی برداشتھ است، عبارت از امضاء توافقنامھ تسھیل بخشیدن تجارت میباشد. برای اینکھ از پایداری، مالکیت داخلی و پیامد ھای درازمدت پروژه، اطمینان بیشتر حاصل گردد، مرکز تجارت بین المللی با طیف وسیعی از شرکای سکتور خصوصی، موسسات غیردولتی، نھاد ھای علمی و جامعھ مدنی در افغانستان کار مشترک مینماید. یادداشت برای خبرنگاران: در مورد مرکز تجارت بین المللی – مرکز تجارت بین المللی یک نھاد ھمکار سازمان تجارت جھانی یا و سازمان ملل متحد یا میباشد. مرکز تجارت بین المللی در اقتصاد ھای روبھ انکشاف و انتقالی از شرکت ھای کوچک و متوسط پشتیبانی مینماید، تا انھا بتوانند در بازار ھای جھانی رقابت موثر نموده و بدینوسیلھ قادر بھ این شوند تا در چھارچوب اجندای کمک برای تجارت و اھداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد، در روند انکشاف پایدار اقتصادی نقش ایفاء نمایند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s