International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон


Leave a comment

Идомаи шиносоии Тоҷикистон бо василаҳои СТҶ ҷиҳати ҳимояи тиҷорат

Ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон бо абзорҳо ва василаҳои ҳимояи тиҷорат дар чаҳорчӯбаи узвият дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) шинос мешаванд. Ин шиносоӣ ҳангоми давраи омӯзишии дурӯзае, ки имрӯз, 28-уми октябр, дар шаҳри Душанбе оғоз ёфт, сурат мегирад.

Давраи омӯзишӣ аз ҷониби Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи огаҳии ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон доир ба имкониятҳо ва чолишҳои узвияти кишвар дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ баргузор мегардад. Ин лоиҳа аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад.

Дар чорабинии мазкур масоили марбут ба ҷараёни таҳия ва истифодаи василаву фишангҳои мавҷудаи ҳимояи тиҷорат дар чаҳорчӯбаи қарордодҳо ва созишномаҳои СТҶ баррасӣ мешавад. Барномаи давраи омӯзишӣ, аз ҷумла, аз мавзӯъҳое ба мисли раванди таҳия ва пешниҳоди дархости зиддидемпинг ва зидди кӯмакҳои молиявӣ (субсидияҳо), оғоз намудан ва роҳандозии таҳқиқоти тиҷоратӣ, истифодаи василаву фишангҳои нави ҳимояи тиҷорат ва огоҳ сохтан аз онҳо ва ғайра иборат аст. Иштирокдорони давраи омӯзиширо, ҳамчунин, бо намунаҳои истифода аз ин василаҳо дар Укроин ва кишварҳои узви Иттиҳоди гумрукӣ – Белорус, Қазоқистон ва Русия ошно мекунанд.

Юрий Рудюк, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба масоили узвият дар СТҶ ва тренери семинари мазкур, мегӯяд, «ҳангоми баррасии мисолҳои мушаххас, мо таваҷҷӯҳи худро ба сабақҳо ва равандҳои имрӯзаи низоми василаҳои ҳимояи тиҷорат дар кишварҳои мунтахаби ИДМ равона мекунем. Мо, ҳамчунин, дар бораи низоми ҳуқуқии Иттиҳоди Аврупо (ИА) марбут ба ҳимояи тиҷорат ҳарф хоҳем зад».

Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) ниҳоди байнулмилалиест, ки дар соли 1995 бо ҳадафи танзими тиҷорат миёни аъзояш таъсис ёфтааст. Фаъолияти СТҶ, асосан, ба бунёди фазои боз, озод ва одилонаи тиҷоратӣ равона шудааст, фазое, ки ҳама аъзо дастрасии баробар ба манфиатҳоро доранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 2-юми марти соли 2013 ба ҳайси узви 159-уми ин созмон пазируфта шуд.

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи ин лоиҳаи фаннии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон ҷиҳати огоҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.

Дар бораи ёриҳои Швейтсария: Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Дурнамои Ҳамкории худ барои солҳои 2012  -2015 таваҷҷуҳи худро дар Тоҷикистон ба чаҳор соҳа: саломатӣ, авлавияти қонун, ироаи оби ошимиданӣ ва беҳдоштӣ, ва рушди бахши хусусӣ равона кардааст. Ҳадафи умумии барномаҳои ҳамкории Швейсария дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз раванди гузариш дар кишвар ба василаи саҳмгузорӣ дар рушди иқтисод мебошад, ки барои расидан ба ин ҳадаф аз мусоидат дар бунёди сохтор ва низомҳои посухгӯи ниёзҳои мардум кор гирифта мешавад. www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

ITC continues introducing Tajikistan with the WTO trade-defense instruments

A two-day advanced course on the trade-defense instruments under the WTO framework for the Tajikistan public and private sectors will start on October 28 in Dushanbe city.

The training is organized by the International Trade Centre (ITC) under the project on supporting Tajikistan’s public and private sector in strengthening their knowledge of the opportunities and challenges stemming from the WTO membership. This project is financed by the Government of Switzerland within its Trade Cooperation Program (TCP) in Tajikistan.

The participants will be introduced to procedural aspects of the trade-defense instruments available under the WTO legal framework. The training agenda includes subjects such as the procedure of submitting anti-dumping and/or anti-subsidies complaint applications, initiating and conducting trade investigation, implementing new trade defense instruments and notification about them, and etc. Examples applied in some CIS countries, such as Ukraine and in the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia, will also be brought to ease the learning process.

Mr. Yuriy Rudyuk, ITC international consultant on trade-defense instruments under the WTO and this workshop trainer, comments: “While discussing the case studies, we will focus on lessons already learned and on-going developments of the trade-defense instruments systems in the selected CIS countries. We will also talk about the legal framework of the European Union in the sphere of trade-defense”.

The WTO is an international organization established in 1995 regulating trade among its Members. The WTO is primarily concerned with the creation of an open, free and fair trade environment where all Members have equal access to wealth gains. With its accession on 2 March 2013, Tajikistan has become the 159th Member of the organization.

The ITC, through this technical assistance project, is committed to support Tajikistan’s public and private sector in strengthening their knowledge of the opportunities and challenges stemming from the WTO membership.

About Swiss support: Within its Cooperation Strategy for 2012-2015 Switzerland focuses on the four sectors in Tajikistan, such as Health, Rule of Law, Drinking Water Supply and Sanitation, and Private Sector Development. The overall goal of the Swiss Cooperation in Tajikistan is to support the transition process in the country through contributing to the economic development and by helping build institutions and systems which are responsive to the population’s needs. For more information: www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

МТЦ продолжит повышение осведомленности Республики Таджикистан об инструментах ВТО по торговой защите

Двухдневный расширенный обучающий курс для представителей государственного и частного секторов Республики Таджикистан на тему “Инструменты торговой защиты в рамках договоров ВТО» начнет свою работу 28-ое октября, в городе Душанбе.

Семинар организован Международным торговым центром (МТЦ) в рамках проекта МТЦ по поддержке государственного и частного секторов Таджикистана по укреплению их знаний о возможностях и проблемах, вытекающих из членства в ВТО. Данный проект финансируется Правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане.

Участники курса будут ознакомлены с процессуальными аспектами существующих инструментов торговой защиты в рамках соглашений ВТО. Подготовка и представление антидемпинговых и анти-субсидиарных заявок, инициирование и проведение торгового расследования, внедрение новых мер по торговой защите и нотификация о них, а также другие темы входят в повестку семинара. Примеры использования этих инструментов на Украине и в странах Таможенного Союза – Беларуси, Казахстана и России также будут приведены для более легкого освоения тем.

Юрий Рудьюк, международный консультант МТЦ по вопросам вступления в ВТО и тренер данного семинара, говорит: «Рассматривая конкретные примеры, мы сфокусируем свое внимание на конкретные уроки и современные тенденции в системе инструментов торговой защиты в отобранных странах СНГ. Мы также поговорим о правовой системе Европейского Союза в сфере торговой защиты на примере торговых расследований в ЕС”.

Всемирная Торговая Организация (ВТО) является международной организацией, основанной в 1995 году с целью урегулирования торговли между странами-членами. Деятельность ВТО, в основном, направлена на создание открытой, свободной и справедливой торговой среды, где все члены имеют равный доступ к достижению благосостояния. Республика Таджикистан вступил в ВТО 2 марта 2013 года и стал 159-ым членом данной организации.

Международный торговый центр (МТЦ), посредством своего действующего проекта технической помощи стремится поддержать частный сектор Таджикистана в деле укрепления знаний о возможностях и вызовах, связанных с членством в ВТО. 

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.secocooperation.admin.ch   

Манфиатҳо ва чолишҳои саноати ғизовориву кишоварзӣ ва оҳангудозии Тоҷикистон аз узвияти кишвар дар Созмони Тиҷорати Ҷаҳонӣ (video)

Leave a comment


Leave a comment

Вступление Таджикистана в ВТО: Преимущества и проблемы пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также металлургической промышленности

Влияние членства Таджикистана во Всемирной торговой организации (ВТО) на отечественную пищевую промышленность и сельского хозяйства, а также на металлургическую промышленность будет обсуждено в Душанбе 30-ого сентября и 1-ого октября 2014 года.

Два семинара и один пресс-кафе для журналистов по вопросам вступления в ВТО, с особым акцентом на отечественную пищевую промышленность и сельского хозяйства, а также на металлургическую промышленность будут организованы Международным торговым центром (МТЦ) в городе Душанбе. Первый семинар на тему «Вступление Таджикистана в ВТО: Преимущества и проблемы пищевой промышленности и сельского хозяйства» пройдет сегодня, 30-ого сентября, вслед за которым будет организован пресс-кафе. Второй семинар на тему «Вступление Таджикистана в ВТО: Преимущества и проблемы металлургической промышленности» будет проведен завтра, первого октября, в первую половину дня.

В работе семинаров примут участие представители вышеперечисленных секторов экономики страны, государственных органов, международных организаций и СМИ.  Основной целью данных мероприятий является обсуждение требований ВТО для данных секторов промышленности, обсуждение получаемых выгод и проблем, с которыми сталкиваются сектора в результате вступления в ВТО, а также влияние членства Таджикистана в ВТО на них. Оба семинара и пресс-кафе будут организованы в рамках проекта МТЦ, направленного на поддержку Республику Таджикистан в реализации положений ВТО и обязательств, взятых Правительством в рамках ВТО. Проект МТЦ финансируется правительством Швейцарии в рамках Программы сотрудничества в области торговли в Таджикистане.

Г-н Паоло Вергано, эксперт в области международной торговли и тренер данного семинара, представит участникам семинара и пресс-кафе перечень соответствующих соглашений ВТО, а также поделится своим мнением относительно влияния вступления в Таджикистане в ВТО на пищевую промышленность и сельского хозяйства, а также на металлургическую промышленность страны. По его словам, «несмотря на возможное негативное воздействие от вступления в ВТО, на частный сектор в краткосрочной перспективе, тем не менее в результате введения более прозрачной, надежной и предсказуемой торговой основы, положительный эффект от вступления в ВТО, вероятно, будет ощущаться в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Я бы рекомендовал продолжить информирование деловых кругов Таджикистана относительно преимуществ и ресурсов ВТО, отстаивая интересы отраслей посредством непрерывного ведения торговых переговоров и обсуждения технических вопросов, а также вопросы доступа к соответствующим механизмам и инструментам ВТО для секторов экономики Таджикистана».

Международный торговый центр (МТЦ), посредством своего действующего проекта технической помощи стремится поддержать частный сектор Таджикистана в деле укрепления знаний о возможностях и вызовах, связанных с членством в ВТО.

О поддержке Швейцарии: В рамках своей стратегии сотрудничества на 2012-2015 гг. Швейцария фокусирует свою поддержку таким секторам Таджикистана, как здравоохранение, главенство закона, питьевое водоснабжение и санитария, и развитие частного сектора. Всеобщая цель Швейцарского сотрудничества в Таджикистане заключается в оказании помощи переходному процессу в стране посредством содействия экономическому развитию и построению институтов и систем, отвечающих нуждам населения.  www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.secocooperation.admin.ch   


Leave a comment

Tajikistan’s WTO accession: Advantages and challenges for the food and agriculture, and metallurgy industries

The impact of the Republic of Tajikistan’s membership in the World Trade Organisation (WTO) for its food and agriculture, and metallurgy sectors will be discussed in Dushanbe on 30 September and 1 October 2014.

Two workshops and one press-café for journalists on WTO accession with a particular emphasis on the food and agriculture, and metallurgy sectors will be organized by the International Trade Centre (ITC) in Dushanbe city. The first workshop, that focuses on the food and agriculture sector’s challenges and benefits from the country’s accession to the WTO, is taking place today, on 30 September 2014, and will be followed by a press-café in the afternoon. The second half-day workshop, taking place on 1 October 2014, will be devoted to Tajikistan’s metallurgy sector.

Representatives of related sectors, related governmental agencies, international organisations, and media will participate at the events to discuss the WTO requirements for the targeted sectors, the benefits and challenges these sectors gain and face from country’s accession to the WTO, as well as the impact of Tajikistan’s membership to the WTO for its food and agriculture, and metallurgy sectors. Both workshops and the press-cafe are organized by the ITC, which supports Tajikistan in the implementation of the WTO provisions and the Government’s WTO commitments. This ITC project is funded by the Government of Switzerland within its Trade Cooperation Program (TCP) in Tajikistan.

Mr. Paolo R. Vergano, expert in international trade, will introduce the workshops and press-café participants to the relevant WTO agreements and frameworks, as well as to the sectors of food and agriculture, and metallurgy in light of WTO accession and their role in Tajikistan’s economy and exports.

Mr. Vergano also shared his view on the impact of Tajikistan’s accession to WTO for these sectors. He said: “Despite the possible negative impacts from WTO accession to the private sector in the short run, as a result of introducing a more transparent, secure and predictable trading framework, the positive effects of WTO accession will likely be felt in the medium or long term. I would recommend continuing familiarization of the Tajik business community with the opportunities stemming from WTO accession, securing industries’ interests through continuous engagement in trade negotiations and technical discussions, as well as the provision of access to the relevant WTO mechanisms and instruments for Tajikistan’s food and agriculture, and metallurgy sectors”.

The ITC, through this technical assistance project, is committed to supporting Tajikistan’s public and private sector in strengthening their knowledge of the opportunities and challenges stemming from WTO membership.

Swiss support: Within its Cooperation Strategy for 2012-2015, Switzerland focuses on four sectors in Tajikistan; Health, Rule of Law, Drinking Water Supply and Sanitation, and Private Sector Development. The overall goal of Swiss Cooperation in Tajikistan is to support the transition process in the country through contributing to economic development and by helping build institutions and systems which are responsive to the population’s needs. www.swisscoop.tj, www.deza.admin.ch, www.seco-cooperation.admin.ch


Leave a comment

The International Trade Centre, Projects in Tajikistan

PRESS-CAFÉ

Dushanbe city/the Ministry of Economic Development and Trade/30 September 2014

INVITATION

for media representatives

 

Dear journalists!

You are hereby cordially invited to the press-café on the impact of Tajikistan membership in WTO on the food and agriculture, and metallurgy sectors to be organized by the International Trade Centre office in Tajikistan. The press-café will conclude a half-day workshop on “Tajikistan’s WTO accession with a particular emphasis on the food and agricultural sector” to be conducted the same day before the lunch and expose a workshop on “Tajikistan’s WTO accession with a particular emphasis on the metallurgy sector” to be conducted on 01 October 2014 from 09:00 to 12:00.

Date: 30 September 2014, from 15:00 to 17:00

Place: The Ministry of Economic Development and Trade building, first floor hall 

Mr. Paolo Vergano, expert in international trade, will introduce the Tajik journalists on the on the WTO requirements for the above-mentioned sector, benefits and challenges of the targeted sectors from the WTO accession, and impact of WTO accession for these sectors. Mr. Saidrahmon Nazriev, Tajikistan Deputy Minister of the Economic Development and Trade will also be available to answer to your questions.

 

For more information, please contact:

(+992 37) 2219870 ITC office in Tajikistan

+992 9000 101 55 Mr. Saidmumin Kamolov

+992 907 90 1981 Mr. Inoyatullo Kasimov

Please, confirm your participation at the event through an email to the following addresses:

itc.tajikistan@gmail.cominoyatullo_81@mail.ru