International Trade Centre, Tajikistan

Маркази тиҷорати байналмилалӣ, лоиҳаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон


Leave a comment

Портали савдои Тоҷикистон дастрасӣ ба маълумотро беҳтар мегардонад

Тоҷикистон дар чаҳон савумин кишваре гардид, ки бо мусоидати МТБ Портали савдои худро омода ва роҳандозӣ кард. Портал расман рӯзи 26-уми апрели соли 2019 муаррифӣ мегардад. Аз Алина Фетисова, мушовири МТБ доир ба соддагардонии расмиёти савдо дар Тоҷикистон, хоҳиш кардем, то моро бо ин платформа ва нақшу муҳиммияти он шинос кунад.

DSC_0541

Лутфан, бигӯед, ки ин чӣ портал аст, кӣ онро идора мекунад, хонандааш кист, чӣ манфиатҳо меорад ва ба иқтисоди Тоҷикистон чӣ гуна кӯмак  мерасонад?

Портали савдои Тоҷикистон платформаи интернетиест, ки тартиботу муқаррароти  содироту воридоти маҳсулотро қадам ба қадам аз нигоҳи тоҷирону соҳибкорон шарҳ медиҳад. Дар портал ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва формаҳои лозимӣ, ба монанди литсензияҳо, иҷозатномаҳо, сертификатҳое, ки соҳибкорон бояд аз сохторҳои танзимкунанда дар марз дастрас  ва ё пешниҳод намоянд, ва ҳамчунин, нархномаи хидматрасониҳо дар шакли содда ва осонфаҳм нишон дода шудааст.

Портали савдои Тоҷикистон як василаи муҳим ҷиҳати таъмини шаффофият буда, он ҳам ба бахши хусусӣ ва ҳам ҳукумати Тоҷикистон судманд аст. Барои соҳибкорон он сарчашмаи маълумоти пурра доир ба қоидаву қонунгузорӣ дар соҳаи савдо буда, бо ин роҳ вақт ва маблағи соҳибкоронро барои ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоот сарфа мекунад ва хатари дер кардан ва банд мондани бор дар марзро ба сабаби ҷавобгӯ набудан ба талаботи қоидаҳои воридот ва ё содирот кам мекунад. Портал ба сиёсатгузорон имкон медиҳад, то ҳамаи садду монеаҳои нолозими мавҷудаи маъмурӣ дар савдоро муайян намоянд. Портал ба Ҳукумати Тоҷикистон имкон медиҳад, то равандҳои тиҷоратро, ки ба нафъи доираҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратии Тоҷикистон мебошад, тавассути Кумитаи соддагардонии расмиёти савдо (КСРС) мукаммал ва соддатар гардонад.

Дар дастрасии умум қарордоштани ин ҳама маълумот дар интернет ҷузве аз ӯҳдадориҳои Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи Созишномаи соддагардонии расмиёти савдои СУС (Моддаи 1.2) мебошад.

Нақши МТБ дар таҳия ва роҳандозии портал чист?

Портали савдои Тоҷикистон аз ҷониби МТБ ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон (ВРИС) ва бо дастгирию ҳамкории наздик бо SECO, UNCTAD, БРСМ ва САҲА амалӣ мегардад.

МТБ барои таъсиси портал ёрии техникӣ расонида, иқтидори ниҳодҳо ва мутахассисони миллиро ҷиҳати роҳандозиву мудирияти самараноки он боло бурдааст. Тайи якуним соли охир маълумот ва тартиботу муқаррарот доир ба 39 маҳсулоти асосии содиротиву воридотии кишвар зери роҳбаладии МТБ ҷамъоварӣ ва ба портал илова карда шуд. Ин равандҳо аз ҷониби сохторҳои танзимкунанда дар  марз низ тасдиқ шудаанд, то маълумоти портал саҳеҳу дақиқ бошад ва тоҷирон аз он баҳра баранд. Барои идомаи босуботи фаъолияти портал МТБ ва ВРИС ҷиҳати сохтори мудирияти портал ба мувофиқа расида, барои мудирияти фаъолияти он кормандони Котиботи  доимоамалкунандаи назди КСРС-ро омӯзиш медиҳанд, то портал дар оянда ҳам фаъолияташро ба таври муназзам идома диҳад.Ҳоло МТБ кӯмаки машваратии худро баҳри беҳтар сохтани портал идома дода, ба маросими расмии муаррифии он омодагӣ мегирад. Дар қадами баъдӣ, МТБ мехоҳад ба сохторҳои давлатӣ ёрӣ диҳад, то бо истифода аз таҳлили маълумоти портал барои таҳияи ислоҳоти соддагардонии савдо иқдом намоянд.

 


Leave a comment

Trade Facilitation Portal will improve access to information 

Tajikistan has become the third country globally to create and operationalize, with ITC assistance, its Trade Facilitation Portal. The Portal will be officially launched on 26 April 2019. We have asked Ms. Alina Fetisova, ITC Trade Facilitation Consultant to Tajikistan, to tell us about this platform and its role.

DSC_0541

Please, tell us about the Portal. What is it, who will manage it, who is the audience, what are the benefits, and how it will help the Tajik economy?

The Trade Facilitation Portal is an online platform that provides step-by-step description of import and export procedures from the trader’s point of view. It displays, in a user-friendly manner, all the documents and forms (i.e. license, permits, certificates…) that businesses must submit and/or collect from each border regulatory agency and highlights the fees and charges that traders will be required to pay.

The trade facilitation portal is a key tool for transparency that benefits businesses as well as Tajikistan government. For traders, it gives a detailed picture of what needs to be done to comply with national regulations. It thus reduces the time and cost invested by traders to obtain and analyse trade related information and minimize the risk of shipment being delayed at the border due to non-compliance with import/export requirements. For policymakers, it helps with the identification of all unnecessary redundancies and administrative bottlenecks. The TF Portal will thus assist the Government of Tajikistan, through the Coordinating Committee on Trade Facilitation (CCTF), to streamline and simplify trade processes for the benefit of Tajikistan’s business community.

Having all this information available on the internet is a part of Tajikistan’s obligations under the WTO TFA (Article 1.2).

What was the role of ITC in developing and operationalizing this platform?

The Tajikistan Trade Facilitation Portal is implemented by ITC and the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan (MEDT) in close cooperation with SECO, UNCTAD, UNDP and OSCE.

ITC has been providing technical support to establish the portal and build national capacity to operate it effectively. In one year and a half, 39 product specific export and import procedures were documented and continuously updated on the portal under ITC guidance. These procedures were also certified by border regulatory agencies in order to validate that displayed information is correct and traders can benefit from it. In order to keep the portal fully operational over time, ITC and MEDT have agreed on governance structure of the portal and are organizing trainings on portal operationalisation for Permanent Technical Secretariat of CCTF to ensure sustainability of the platform in the future.

Currently ITC continues providing advisory services for improving the portal and is preparing for its official launch. As a next step, ITC would like to explore possibilities to assist policy makers in leveraging information in the portal to design simplification reforms.


Leave a comment

Информационный портал по упрощению процедур торговли улучшит доступ к информации

Таджикистан стал третьей страной в мире, которая с помощью МТЦ создала и внедрила специальный информационный портал по упрощению процедур торговли. Портал будет официально запущен 26 апреля 2019 года. Мы попросили г-жу Алину Фетисову, консультанта МТЦ по упрощению процедур торговли в Таджикистане, ознакомить нас с этой платформой, ее ролью и важностью.

DSC_0541Пожалуйста, расскажите нам о портале. Что это, кто будет управлять им, для кого предназначен, каковы преимущества и как поможет экономике Таджикистана?

Портал по упрощению процедур торговли представляет собой онлайн-платформу, которая предоставляет пошаговое описание процедур импорта и экспорта с точки зрения трейдера. Он отображает в удобной для пользователя форме все документы и формы (т.е. лицензии, разрешения, сертификаты …), которые предприятия должны представлять и/или собирать у каждого регулятивного органа, осуществляющего деятельность на границе, и предоставляет подробную информацию о сборах и платежах, которые должны будут платить трейдеры.

Портал является ключевым инструментом прозрачности, который приносит пользу как бизнесу, так и правительству Таджикистана. Трейдерам портал предоставляет подробную картину того, что необходимо сделать, чтобы соответствовать национальным правилам. Таким образом, он сокращает время и затраты, затрачиваемые трейдерами на получение и анализ информации о торговых отношениях, и сводит к минимуму риск задержки перевозки на границе из-за несоблюдения требований импорта/экспорта. Директивным органам он поможет выявить все ненужные административные барьеры. Таким образом, портал поможет правительству Таджикистана через Координационный комитет по упрощению процедур торговли (ККУПТ) оптимизировать и упростить торговые процессы на благо бизнес-сообщества Таджикистана.

Наличие всей этой информации в интернете является частью обязательств Таджикистана в рамках Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (статья 1.2).

Какова была роль МТЦ в разработке и запуске этой платформы?

Портал по упрощению процедур торговли в Таджикистане реализуется МТЦ и Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан (МЭРТ) в тесном сотрудничестве с SECO, ЮНКТАД, ПРООН и ОБСЕ.

МТЦ оказывает техническую поддержку для создания портала и создания национального потенциала для его эффективной работы. За полтора года 39 процедур экспорта и импорта конкретных продуктов были задокументированы и постоянно обновлялись на портале под руководством МТЦ. Эти процедуры были также сертифицированы пограничными регулирующими органами для подтверждения того, что отображаемая информация является правильной, и трейдеры могут извлечь из нее выгоду. Чтобы поддерживать функционирование портала в течение долгого времени, МТЦ и МЭРТ согласовали структуру управления порталом и организуют тренинги по функционированию портала для Постоянного технического секретариата при ККУПТ для обеспечения устойчивости платформы в будущем.

В настоящее время МТЦ продолжает оказывать консультационные услуги по улучшению портала и готовится к официальному запуску. В качестве следующего шага МТЦ хотел бы изучить возможности, позволяющие директивным органам использовать информацию на портале для разработки реформ по упрощению.


Leave a comment

Гулрухсор Умарова, устоди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар гулдӯзии покистониву тоҷикӣ монандиҳо меҷӯяд. Файсалобод, 14-уми марти соли 2019

2


Leave a comment

Гульрухсор Умарова, заведующая кафедрой «Дизайн костюма и искусство моды», кандидат искусствоведения, Технологический университет Таджикистана, ищет сходства в пакистанском и таджикском стилях вышивки. Фейсалабад, 14/03/2019

2


Leave a comment

Prof. Gulrukhsor Umarova, Technological University of Tajikistan, looks for similarities in Pakistani and Tajik embroidery styles. Faisalabad, 14/03/2019

2


Leave a comment

Пайванди ниҳодҳои давлативу бахши хусусӣ ба хотири рушди соҳибкорӣ

Ҷаноби Файзалӣ Раҷабов, Раиси Раёсати Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, бо камоли лутф розӣ шуд, то хонандагони моро бо соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар ва фаъолиятҳои феълии созмонаш шинос намояд.

1Соҳаи нассоҷӣ ва дузандагӣ барои иқтисоди Тоҷикистон чӣ аҳамият дорад?

Ин соҳа барои иқтисоди кишвар аҳамияти хеле муҳим дорад , зеро рушди он саҳми соҳаро дар афзоиши ҳаҷми ММД, гуногунсозии содирот, ташкили ҷойҳои нави корӣ, махсусан, барои занон, ва пайдо шудани манбаъҳои нави даромад  зиёд мекунад. Пешрафти ин соҳа дар дохили ҷумҳурӣ боиси коҳиш ёфтани воридоти матоъ ва либосворӣ аз хориҷ гардида, ба амалишавии яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумат, яъне саноатикунонӣ мусоидат хоҳад кард.

Иттифоқ барои пешбурди соҳа чӣ нақшаҳо дорад ва ин нақшаҳо чӣ гуна барои рақобатпазиртар гардидани соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон кумак мекунад?

Дар соли 2018 мо як департаменти махсуси саноати сабук дар назди Иттифоқ таъсис дода то кунун 31 корхонаи соҳаро дар зери як чатр гирди ҳам овардем. Соли гузашта бо ибтикори мо як силсила мизи гирдҳо дар мавзӯъи “Баррасии масоили рушди соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон” дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон баргузор гардид. Ҳадафи асосии ин мизи гирдҳо баррасии мушкилоти имрӯзаи соҳа бо ҷонибҳои манфиатдор ҳам аз миёни ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам аз миёни бахши хусусӣ, ва ҳамчунин муайян кардани афзалиятҳои асосии рушди соҳа буд. Ба андешаи ман, баргузории ин гуна чорабиниҳо барои беҳтар намудани муколама ва ҳамкорӣ миёни сохторҳои гуногун, вазорату идораҳои марбута, мақомоти маҳаллӣ, корхонаҳои соҳа ва эҷоди фазои мусоиди соҳибкорӣ хеле муҳим аст.

Мо бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии назди Ҳукумати ҶТ ҳамкории судмандро ба роҳ мондаем ва бо истифода аз фурсат аз номи аъзои Иттифоқ ба роҳбарони ин сохторҳо барои ҳамкориҳои судманд бо ҳадафи рушди соҳибкорӣ ва саноати сабук дар кишвар изҳори сипос менамоям. Иттифоқ бо дастгирии бевоситаи SECO ва МТБ маҳсулоти ватании соҳаи нассоҷиву дӯзандагиро дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ муаррифӣ менамояд ва сафарҳои омӯзишӣ ташкил менамояд, ки ин ҳама барои мо як мактаби хуби таҷрибаомӯзӣ мебошад.